Política de privacitat

1. TITULAR:

El presente Portal es editado por: BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L.

CIF: B-86761111

Direcció: PASEO DE LA CASTELLANA, 91. 4ª PLANTA. 28046 – MADRID

Dades Registrals: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 31.272, Folio 145, Sección 8, Hoja M-562928.

 

2.CONDICIONS, OBJETE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena, per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en la present política de privacitat. En aquest sentit, s’entendrà per Usuari, la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en aquesta web .La simple utilització d’aquesta web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. tingui publicades en cada moment en que accedeixi a www.inmoglaciar.com.

L’usuari del lloc web respondrà de l’exactitud, actualització i veracitat dels continguts, opinions i dades que proporcioni, si escau, eximint a BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. de qualsevol responsabilitat per dades errònies, inexactes, falses o referits a una persona diferent de qui els subministra. En qualsevol cas, BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. es reserva el dret a retirar tots els elements proporcionats per l’usuari poguessin, al seu parer, infringir disposicions legals o reglamentàries o drets de tercers.

Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació de qualsevol contingut inclòs en aquest lloc web (incloent sense caràcter limitatiu els textos, informacions, documents, dibuixos, dissenys, gràfics, imatges, o arxius de so o de qualsevol altra classe) sense l’autorització expressa del BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L.

Dades facilitades per tercers; En el cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L., s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

3.EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ús d’aquesta pàgina es realitza sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L.  no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici ocasionat a l’usuari com a conseqüència de la manca d’accés al lloc web o la seva falta d’actualització, ni com a conseqüència de la falta d’adequació per a satisfer necessitats concretes de l’usuari. BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin causar a l’usuari d’aquest lloc web com a conseqüència de l’existència en el mateix de virus o programes lesius, ni de l’ús que es faci d’aquest lloc contravenint les lleis o la bona fe.

Ús de Xarxes socials, la vinculació amb xarxes socials a través d’aquest portal no forma part dels procediments de negoci del sistema. L’usuari és responsable de l’ús final a aquestes eines.

 

4.DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La informació relativa als membres es mantindrà en estricta confidencialitat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la legislació nacional aplicable. Les seves dades seran incorporades a un fitxer del que és responsable del tractament BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L, amb direcció Paseo de la Castellana, 91. 4ª planta. 28046 – Madrid, amb l’objecte de gestionar les relacions comercials amb clients i usuaris i de fer-los arribar informació rellevant sobre els fins i activitats del portal. Els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició, limitació de la portabilitat i oblit / supressió podran exercitar-se, de conformitat amb la legislació vigent davant BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L, a l’adreça indicada més amunt o per mitjà de correu electrònic dirigit a: protecciondedatos@inmoglaciar.com .

L’accés a aquest website pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Per a més informació consulteu la nostra Política de cookies. En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

 

5.MESURES DE SEGURETAT

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

El portal web garanteix un sistema de permisos mitjançant el qual l’usuari només podrà accedir a la seva àrea privada. BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. no utilitzarà en cap moment aquesta informació per a cap ús que no sigui el manteniment evolutiu de l’aplicació i la relació comercial amb l’usuari.

BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L., podrà automàticament recollir dades no considerades sensibles, com ara tipus de navegador, sistema operatiu emprat, nombre de visites, temps mitjà emprat en la web, pàgines visitades … Aquesta informació serà utilitzada únicament per a mesurar la utilització de les pàgines web i millorar els seus continguts. Igualment podrà emprar tecnologia cookie amb la finalment de reconèixer automàticament l’usuari en les pròximes visites a la web.

 

6.DEURE DE SECRET

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense prejudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

 

7.PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Són propietat de BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles, de la Unió Europea i internacionals, tots els drets de propietat intel·lectual sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web.

BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L., no es fa responsable dels continguts i / o serveis inclosos en altres portals d’Internet als que es faciliti accés des d’aquest lloc web; en particular, BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L, exclou la seva responsabilitat en cas de vulneració de la legislació vigent, la bona fe, els usos i l’ordre públic en pàgines web d’altres portals als quals l’usuari pugui tenir accés a través d’un hipervincle des d’aquest lloc web.

 

8.LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Les condicions exposades es regeixen per la legislació espanyola. BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L., i l’usuari, renunciant expressament a un altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L. per a qualsevol conflicte que pugui originar-se en relació amb aquest lloc web.