Avís legal

Grupo Inmoglaciar

 

1. IDENTIFICACIÓ
 • Titular: BARI GESTIÓN DE COOPERATIVAS S.L.
 • Domicili social: PASEO DE LA CASTELLANA, 91. 4ª PLANTA. 28046 – MADRID
 • CIF: B-86761111
 • E-mail: info@inmoglaciar.com
 • Dades Registrals: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 31.272, Folio 145, Sección 8, Hoja M-562928.

 

2. OBJECTE

Amb aquestes condicions d’ús pretenem que tots els usuaris coneguin quins són els seus drets i obligacions des del moment en que visiten el nostre lloc web.

De la mateixa manera, informem als usuaris respecte a quins són els seus drets i quines són les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través de la plataforma, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar de l’ús del servei.

Tot usuari accepta expressament i de forma inequívoca, les condicions d’ús i la política de privacitat, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que siguin incloses en el futur. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condicions, pots donar-te de baixa del servei en qualsevol moment.

A l’efecte de la interpretació de les presents condicions, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en que aquesta accepta les condicions d’ús i la política de privacitat exposades al lloc web, essent suficient que el visiti.

 

3. RESPONSABILITATS

Estem profundament compromesos amb el correcte funcionament del servei i d’acord amb les condicions pactades amb els nostres usuaris. No obstant això, en ocasions és possible que es produeixin, especialment per la intervenció de tercers mal intencionats, situacions que poguéssin arribar a derivar responsabilitats.

En aquest sentit, a continuació, us indiquem aquelles situacions en que no ens fem responsables de les actuacions dels usuaris, assumint els usuaris totes les responsabilitats derivades:

 • En cas que aparegui publicada al lloc web o plataforma informació que no hagués estat allotjada per la nostra part o que, si s’escau hagués estat publicada per un tercer aliè a l’organització.
 • En cas que el lloc web i la plataforma no es trobin operatius per raons tècniques imputables a tercers o causes imprevisibles o de força major.
 • En el cas que l’usuari emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi en el lloc web qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que vagi contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 • En el cas que l’usuari utilitzi el lloc web o plataforma per introduir dades, virus, codi, equip de maquinària o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic, i es causin danys als sistemes d’altres usuaris.

En el cas que qualsevol dels continguts accessibles a través del lloc web o plataforma fossin contraris a la normativa vigent, ens comprometem a procedir a la seva retirada immediata, tant aviat tinguem coneixement i corroborem els fets.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Estem profundament compromesos amb la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, us informem que:

 • En cap cas es podrà entendre que cedim als usuaris cap dret d’explotació sobre els continguts exposats més enllà de l’estrictament necessari per a la visualització dels mateixos.
 • Us garantim que tots els continguts que posem a la vostra disposició són completament originals i adequats a la legislació nacional vigent, trobant-se tots ells protegits per drets de propietat intel·lectual. En aquells casos en que no comptem amb la propietat dels continguts, disposem de tots els drets relatius a la comunicació pública, distribució i/o reproducció.
 • Tots els logotips, marques i noms comercials exposats a través del lloc web o de la plataforma, són de la nostra propietat o en el seu cas, dels tercers que ens hagin permès la seva utilització i/o explotació.
 • En cap cas, la navegació a través del lloc web pot suposar la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial, llevat que s’estableixi per escrit el contrari.
 • Cap dels continguts allotjats a la plataforma es pot descarregar, reproduïr o utilitzar, en cap altre dispositiu o lloc diferent al nostre lloc web, llevat que s’hagi habilitat per la nostra part el mitjà per a això.
 • Per raons de seguretat, no està permès utilitzar “frames” o mecanismes que alterin o canviïn el disseny, configuració original o continguts del lloc web.
 • Pel que fa als links o hiperenllaços, és possible que us facilitem l’accés a llocs web de tercers independents que es troben directament relacionats amb la publicitat mostrada i reproduïda a través del lloc web o plataforma. Al no tractar-se de pàgines de la nostra propietat i sobre les que tinguem control, no ens fem responsables dels continguts i/o funcionament de les mateixes.

En cas que qualsevol de vosaltres detecteu algún tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pot ser perjudicial per als usuaris, us preguem que ens els notifiqueu amb la major brevetat possible a la següent adreça.

 

5. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades i la legislació nacional aplicable, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al sistema.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepten de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat.

Tenim implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat en el tractament de les bases de dades, de conformitat amb els principis de confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física a dalt, havent de recórrer en tot cas a una solució amistosa en primera instància.

 

6. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al nostre lloc web o qualsevol dels que en depengui, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Madrid capital, Espanya.